Ga naar de inhoud

Disclaimer Het gebruik van informatie op www.coconwonen.nl betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de gebruikersinformatie genoemde voorwaarden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm, downloading naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cocon Wonen.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden. Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken. Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.

Van sommige informatie op deze site ligt het auteursrecht bij derden. Dit betreft bijvoorbeeld artikelen uit andere media over Cocon Wonen. Voor de inhoud van deze artikelen is Cocon Wonen niet verantwoordelijk; publicatie op www.coconwonen.nl betekent niet dat Cocon Wonen met de inhoud van het bericht instemt. Van sommige foto's ligt het copyright bij de betreffende fotograaf. In al deze gevallen is de bron expliciet aangegeven.

Cocon Wonen heeft zijn uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met Cocon Wonen, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Aan de op www.coconwonen.nl aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Betrouwbaarheid De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen. Alle informatie op www.coconwonen.nl is bedoeld voor het Nederlandse publiek, in het bijzonder senioren. Cocon Wonen velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.

Links in deze site zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. Cocon Wonen is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt. Cocon Wonen is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

Cocon Wonen houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Het team doet zijn uiterste best om fouten op de site te voorkomen. Toch is het onvermijdelijk dat hier en daar onvolkomenheden voorkomen. Met uw hulp sporen wij ze sneller op. U kunt uw reacties mailen naar info@coconwonen.nl.